ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Malukufood Catering Services (januari 2019)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen die door Malukufood worden georganiseerd en aangeboden. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave

artikel 1. Definities

artikel 2. Evenement

artikel 3. Overeenkomst

artikel 4. Ticket

artikel 5. Betaling

artikel 6. Aansprakelijkheid

artikel 7. Privacy

artikel 8. Beeld- en portretrecht

artikel 9. Gedragsregels

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ticket koopt
  2. Organisator: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een evenement produceert of organiseert
  3. Entreegelden: prijs van ticket, zonder inbegrip van extra kosten
  4. Evenement: het door of in samenwerking met Malukufood gehouden publieke of besloten

gebeurtenis met muziek en catering

  1. Locatie: de plaats waar het evenement wordt gehouden
  2. Ticket: het toegangsbewijs tot het evenement

Evenement

– Van alle door Malukufood georganiseerde evenementen staat op de website vermeld wat een

koper van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn.

– Indien een evenement door omstandigheden niet kan doorgaan, zal Malukufood er voor

zorgdragen elke koper tijdig hiervan op de hoogte brengen.

– Voor kopers die te laat bij rondvaartevenementen arriveren, kan de toegang niet worden

gegarandeerd.

– Malukufood houdt zich het recht voor om bij rondvaartevenementen, in uitzonderlijke gevallen

(door Malukufood te bepalen) en in overleg met de kapitein, af te wijken van de aangetoonde

vertrek- en aankomsttijden.

Overeenkomst

Wijze van de totstandkoming overeenkomst:

– Indien en zodra koper datum van evenement, aantal tickets en eventuele andere kosten heeft

bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem

opgenomen. Plaatsing van reservering zal via e-mail worden bevestigd.

– Doorgang van evenement is afhankelijk van een minimaal aantal deelnemers.

– Bij bereiken van het minimaal aantal deelnemers, volgt bericht voor betaling.

– Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra betaling door Organisator is ontvangen.

Ticket

– Tickets aangeschaft voor een evenement van Malukufood staan op naam.

– Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of vergoed worden.

– Indien je verhinderd bent om bij een evenement aanwezig te zijn, is het mogelijk je ticket over te

dragen aan een ander.

– Als koper dien je zelf zorg te dragen voor overname ticket.

– Verandering van naam op ticket dient door oorspronkelijke koper te worden doorgegeven aan:

malukufood.nl@gmail.com

Betaling

– Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten en diensten, de op de

website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website en/of in bericht aangegeven wijze.

– Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

– Malukufood is niet aansprakelijk bij overname van ticket tussen koper en derden.

– Malukufood doet er alles aan om live evenementen voor iedere koper op een prettige en veilige

manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is op eigen risico van de koper.

– Malukufood is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de

koper heeft meegebracht naar het evenement.

– Malukufood kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood,

letsel, ongevallen of kwetsing, veroorzaakt door de koper voorafgaand, tijdens of ten gevolge van

een bezoek aan het evenement.

– Indien en voor zover Malukufood tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar

verplichtingen jegens de koper kan voldoen, kan de koper daar geen enkel recht op

schadevergoeding aan ontlenen.

– Onder overmacht wordt verstaan onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer,

belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van

een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en

schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer,

overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden

zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst

redelijkerwijze niet meer van Malukufood verlangd kan worden.

– Indien en voor zover het evenement door de organisator dan wel de locatiehouder wordt

geannuleerd, zal Malukufood aan de koper nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover

deze aantoonbaar is voldaan aan Malukufood. Malukufood aanvaardt in zodanig geval nimmer

aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of

enige andere schade die de koper mocht lijden.

Privacy

Malukufood verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beeld- en portretrechten Malukufood kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Malukufood heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live evenement geeft de deelnemer toestemming aan Malukufood om deze beelden te kunnen gebruiken.

Gedragsregels

– Het is bij de door Malukufood georganiseerde evenementen niet toegestaan om eigen etenswaren

mee te nemen en/of te nuttigen. Het is bij evenementen in het algemeen niet toegestaan de

volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: drugs, glaswerk, plastic flessen,

blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp mee te nemen.

– Om onze live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de

aanwijzingen van de organisatie op te volgen.